Jaarverslag 2018

Lentiz maakt de toekomst

In 2018 werkten we op basis van ons nieuwe Strategisch Meerjarenplan (SMP) Toekomstmakers. Die term is

voor ons onlosmakelijk met Lentiz verbonden: we vormen onze leerlingen en studenten, zodat zij hun én onzetoekomst kunnen vormgeven. Hoe we in 2018 invulling gaven aan die doelstelling, leest u in ons jaarverslag.

De integrale gebiedsbenadering is altijd de basis van ons beleid en onze activiteiten. Alle Lentiz-scholen en onscontractonderwijs profileren zich op basis van de kansen en uitdagingen binnen hun eigen economische ensociaal-maatschappelijke context. In het verslagjaar gingen we met verschillende partijen in de regio hetgesprek aan om te duiden welke ontwikkelingen de grootste impact hebben op ons onderwijs. Een belangrijkthema is de economische transitie in de Metropoolregio – de overgang naar de ‘next economy’. Daaropanticiperen we onder meer door te participeren in het regionale campusnetwerk.


We werkten in 2018 aan relevant onderwijs, passend bij de bedrijvigheid in de omgeving van de school. Lentiz |MBO Oostland en het World Horti Center werden in het verslagjaar geopend. Er werd hard gewerkt aan deFood Innovation Academy en de realisatie van de hippische topsportopleiding, in samenwerking metEquestrum, was ook een belangrijke ontwikkeling. Daarnaast was 2018 het jaar waarin we drie voormaligeEdudelta-scholen onderdak boden. Vanaf de tweede helft van 2018 heeft de integratie van die scholen binnenonze organisatie prioriteit gekregen, zodat we konden bijdragen aan de continuering van het mbo-onderwijs inde regio.


In het vo kregen verschillende onderwijskundige ontwikkelingen stevig vorm. In Maassluis werd Lentiz |Reviuslyceum uitgebreid met Lentiz | Revius MAVO. Het Flexrooster zorgt voor nieuw elan op Lentiz | Groenvan Prinstererlyceum, terwijl we onder meer in het Westland stappen zetten met onderwijs op maat.


Wij vertellen u graag over het Lentiz-jaar 2018 door middel van onsPDF-bestandverantwoordingsdocument en ons continuous report op www.lentizcontinu.nl. Samen vormen zij het complete jaarverslag 2018 van Lentiz onderwijsgroep.

 

We wensen u veel leesplezier met ons jaarverslag 2018. Heeft u vragen of opmerkingen? We gaan graag het gesprek met u aan!

 

Gert Kant en Rick van Dam

Raad van Bestuur Lentiz onderwijsgroep

Lentiz continu

Sinds twee jaar kiest Lentiz voor een unieke, nieuwe manier van jaarverslaglegging, namelijk ‘continuous reporting’. Dat houdt in dat onze stakeholders het hele jaar door online kunnen zien waar we mee bezig zijn. Op een digitaal platform, www.lentizcontinu.nl, plaatsen we gedurende het jaar artikelen, filmpjes, berichten, etc. Deze berichten koppelen we aan verschillende doelgroepen en thema’s van ons Strategisch Meerjarenplan. Zo raken we nog makkelijker in gesprek met onze partners, en kunnen we bovendien sneller de interactie aangaan met onze omgeving. Een deel van het jaarverslag 2019 staat dus ook al online! 


Nieuwsgierig?

Kijk op www.lentizcontinu.nl